Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, przedłożone przez ministra gospodarki. Projektowane przepisy mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz uprościć przepisy prawne związane z działalnością gospodarczą.

Projektowane przepisy powinny przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami.

Projektowane przepisy poprawią płynność finansową przedsiębiorców oraz wesprą inwestycje.

Projektowane przepisy wprowadzą ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych podatników. Najważniejsze propozycje:

  • Zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nie otrzymania przez niego płatności za dostarczony towar/wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT (zniesiony zostanie termin 90 dni). W przypadku, gdy kontrahentem małego podatnika będzie inny podmiot niż czynny podatnik VAT – termin zostanie wydłużony do 180 dni; brak obowiązku zapłaty podatku po stronie przedsiębiorcy skorelowany będzie z ograniczeniem prawa do odliczania podatku przez dłużnika;
  • Zmiany w kasowych rozliczeniach przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych – zaproponowano, by podatnik będący dłużnikiem był zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w sytuacji nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Takie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia zatorów płatniczych poprzez ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł;
  • Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT – nowe przepisy umożliwią wierzycielowi dokonanie korekty podatku należnego, który wynika z nieuregulowanej przez kontrahenta faktury w terminie skróconym o co najmniej 30 dni, bez konieczności zawiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie podatku;
  • Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników – celem zmiany jest to, by organy podatkowe nie podwyższały nadmiernie wysokości zaliczek w stosunku do przewidywanego podatku;
  • Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową – sukcesja obejmowałaby te prawa osoby przekształcanej, które są związane z działalnością gospodarczą (obecnie dopuszczalna jest jedynie sukcesja cywilnoprawna);
  • Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie – brak jest obecnie przepisu umożliwiającego naliczenie odsetek w razie opóźnienia w zwrocie akcyzy podatnikowi;
  • Pakiet zmian dotyczących leasingu nieruchomości (m.in. skrócenie minimalnego czasu umowy do 5 lat) oraz objęcia umową leasingu użytkowania wieczystego.

Źrodło: KRPM

    Więcej ...