Jeżeli w firmie są samochody służbowe, to trzeba obliczyć wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska. Tak samo jest w przypadku emisji do powietrza, wody lub gleby innych szkodliwych substancji. Taki wydatek przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z zapisami Ustawy

Podmiot korzystający ze środowiska:

przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa
jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą
osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
pobór wód,
składowanie odpadów.

Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska zależy od:

ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód
wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Zdarza się, że opłaty za korzystanie ze środowiska nie trzeba uiszczać. Tak jest wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza 400 zł za pół roku. Jednak nawet, gdy wysokość opłaty jest niższa, w dalszym ciągu pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska i przedstawiania tych danych marszałkom województw i właściwemu inspektorowi ochrony środowiska. Wykaz musi zawierać wszystkie dane, które posłużyły firmie do obliczenia należności za korzystanie ze środowiska.

Należy więc pamiętać o składaniu sprawozdań i uiszczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska w ustawowych terminach – do 31 stycznia oraz do 31 lipca. Druki ewidencyjne składa się w Urzędzie Marszałkowskim, uwzględniając zarówno aktualne wzory dokumentów, jak i wysokości obowiązujących stawek, w tym podwyższoną do 500 proc. opłatę podwyższona za brak wymaganego pozwolenia.

Przedsiębiorca, który korzysta ze środowiska, a się z tego nie rozlicza, naraża się na kary. W przypadku kontroli inspekcji środowiska firma będzie musiała zapłacić zaległości wraz z odsetkami, które wynoszą 20 proc. w skali roku. Ponadto marszałek województwa może nałożyć także karę administracyjną. Nawet 10 tys zł kary przewidziano za brak lub przesłanie do marszałka po terminie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi.

Podstawa prawna

● Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

● Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2005 nr 260, poz. 2176 z późn. zm.).

● Obwieszczenie ministra środowiska z 20 września 2007 r. (MP nr 68, poz. 754)

● Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. nr 196, poz. 1217).

    Więcej ...