Data wpisu: 01 03 2013

Od 1 marca ewidencję na kasie muszą prowadzić wszyscy podatnicy, których obrót w 2012 przekroczył 20.000 zł. Na wartość limitu wpływa kwota sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Zwolnienie z kasy fiskalnej nie obejmie już takich podatników, którzy w trakcie 2012 r. rozpoczęli prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników, u których sprzedaż – nie przekroczyła kwoty limitu liczonego jednak proporcjonalnie do okresu wykonywanej w 2012 r. sprzedaży. Dla takich podatników limit ten zostanie zatem faktycznie obniżony.

Utrata zwolnień przysługujących z racji na obrót następuje z końcem roku, w którym przekroczyło się obroty. Kasa fiskalna mogła być instalowana w terminie do dwóch miesięcy później. Zatem od 1 marca sprzedaż powinna być ewidencjonowana na kasie.

Mimo obniżenia limitu, możliwe jest korzystanie z innych kategorii zwolnień z kasy fiskalnej – przysługujących ze względu na charakter prowadzonej działalności. Przykładowo limit nie jest istotny dla podatników prowadzących sprzedaż, dla której dostawa towaru następuje za pośrednictwem poczty polskiej lub przesyłką kurierską, a zapłata dostarczana jest w całości za pośrednictwem przekazu, na konto bankowe lub konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Rozliczeniowej, pod warunkiem jednak, że ze zgromadzonych dowodów oraz prowadzonej ewidencji wynikają dane w tym adres osób, na rzecz których dokonuje się sprzedaży. Zwolnienia przedmiotowe obejmują również pewne profesje, jak na przykład usługi finansowe czy ubezpieczeniowe.

Podatnik, który terminowo zgłosi rozpoczęcie ewidencji poprzez kasę fiskalną, dokona jej fiskalizacji oraz prawidłowo będzie ewidencjonował sprzedaż, liczyć może na dodatkową ulgę w związku z zakupem kasy fiskalnej – w wartości 90% ceny zakupu kasy, nie większej jednak niż 700 zł. Dodatkowo VAT od zakupu oraz wydatek na zakup kasy mogą zostać rozliczone odpowiednio jako VAT naliczony oraz koszt uzyskania przychodów.
Piotr Szulczewski
VAT.pl

    Więcej ...