Projekt deregulacji wolnych zawodów znosi ostatecznie wymóg dodatkowego, profilowanego wykształcenia lub uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu aby móc prowadzić biuro rachunkowe.

Dotychczasowe brzmienie ustawy o rachunkowości pozwalało na prowadzenie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcom uprawnionym do wykonywania tego zawodu. Nowelizacja znosi obowiązek posiadania określonego wykształcenia oraz występowania o nadanie certyfikatu księgowego. Zawód będzie zatem w pełni wolnorynkowy, z tym zastrzeżeniem, że przedsiębiorcy będą musieli zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonywania swojego zawodu.

O ile deregulacja będzie przebiegać w proponowany sposób, dla osób pragnących prowadzić biuro rachunkowe znikają obowiązki istniejące obecnie spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:

  • trzyletniej praktyki w księgowości oraz wykształcenia wyższego magisterskiego uzyskanego na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiada wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość,
  • posiadania trzyletniej praktyki w księgowości i wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości,
  • posiadania dwuletniej praktyki w księgowości i wykształcenia co najmniej średniego oraz pozytywnego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Obecnie biuro rachunkowe będą mogły prowadzić osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn karalny, wskazany w ustawie o rachunkowości.

Należy jednoznacznie zaznaczyć, że zmiany wskazane w ustawie deregulacyjnej nie spowodują braku odpowiedzialności księgowych za wykonywanie zawodu. Odpowiedzialność ta kształtowana jest na zasadach ustawy o rachunkowości oraz ustawy kodeks cywilny oraz poprzez zapisy umów zawieranych między biurem rachunkowym a klientem.
Piotr Szulczewski
VAT.pl

    Więcej ...